Към съдържанието
Годишна данъчна декларация
Описание
Данъчно облекчение за намалена работоспособност
 
Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по  чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ се ползва от лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган (ТЕЛК). Сумата от годишните данъчни основи се намалява със 7920 лв., както за годината на настъпване на неработоспособността така и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
Необходими документи
Информация
След регистрация в системата може да прикачите копия на договори и други документи с цел правилното изчисляване на дохода
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието