Към съдържанието
Годишна данъчна декларация
Описание
Данъчни облекчения за закупуване на осигурителен стаж  
С кодекса за социално осигуряване (КСО) са предвидени следните възможности за така нареченото “закупуване” на осигурителен стаж: за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование; за времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен "доктор"; до 5 години, недостигащ стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред.
Сумата от годишните данъчни основи се намалява с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване. Тази  справка се попълва автоматично от НАП.
Необходими документи
Информация
След регистрация в системата може да прикачите копия на договори и други документи с цел правилното изчисляване на дохода
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието