Към съдържанието
Годишна данъчна декларация
Описание
Данъчни облекчение за млади семейства
Млади семейства могат да ползват данъчно облекчение за направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище до първите 100 000 лв. от главницата, когато едновременно са налице следните условия:  
         1.Договорът за ипотечния кредит е сключен от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;
         2.Съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
         3.Ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната
Необходими документи
Информация
След регистрация в системата може да прикачите копия на договори и други документи с цел правилното изчисляване на дохода
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието