Към съдържанието
Годишна данъчна декларация
Описание
Данъчни облекчение за Дарения
Данъчни облекчение за дарения могат да се ползват съгласно чл. 22. от ЗДФФЛ. Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи. За дата на извършване на дарението се смята датата на придобиване на дарението от дареното лице.
 
Данъчно облекчение за дарения се ползва и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените чл. 2.от ЗДДФЛ лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Необходими документи
Информация
След регистрация в системата може да прикачите копия на договори и други документи с цел правилното изчисляване на дохода
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието