Към съдържанието
Счетоводните  услуги обхващат много разнообразни практики. Ние знаем най-добрите от всички тях.
Годишната данъчна декларация задължително се подава  от местни и чуждестранни физически лица, които са придобили доходи  през 2020 г. Срока за подаването  на годишната данъчна декларация по чл, 50 ЗДДФЛ е 05.05.2021.
Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ , се подава от физически лица, придобили доходи: наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; друга стопанска дейност (напр. извън трудови правоотношения; упражняване на свободна професия и др; Доходи от местни и чуждестранни  физически лица
цена 30 лева поръчай тук
Декларациите за самоосигуряващи лица се  подават от лица  упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност(нотариуси, журналисти ,независими оценители, експерти към съда и прокуратурата, и други); еднолични търговци, собственици/съдружници в търговски дружества, членове на не персонифицирани дружества; лицата, които упражняват търговска  дейност, но не са регистрирани като едноличен търговец. Регистрираните земеделски стопани .Тютюнопроизводителите
поръчай тук
Данъчна декларация за облагане с данък върху недвижимите имоти се подава към  съответната общината, по местонахождение на имота
цена 30 лева поръчай тук
Декларацията се подава при придобиване на лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона , при придобиване по наследство, както и когато собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната.
цена 30 лева поръчай тук
Искането за издаване на данъчна оценка се подава към Общината от собственика на имота или от упълномощено лице. Необходими документи, които се прилагат към искането са; документ за собственост; нотариално заверено пълномощно; други удостоверения  при необходимост; платена такса, която е  различна в зависимост от срока на изпълнение на услугата.
цена 30 лева поръчай тук
Декларацията се подава от месни физ. лица и еднолични търговски извършващи дейности подлежащи на облагане с патентен данък(платени паркинги; дърводелски услуги; шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги; козметични услуги; регулиране и балансиране на гуми и други), с оборот за предходната година - под 50 000 лева и не регистрирани по ДДС.
цена 30 лева поръчай тук
Декларацията се подава  от физически и юридически лица собственици на недвижим имот от ползвателя при учредено вещо право на ползване или право на концесия. Декларацията се подава към общината, в двумесечен срок от придобиването му и от промяна на обстоятелствата  влияещи върху определяне на данъка.
цена 30 лева поръчай тук
Всички наши клиенти абонати на „On-line help for you“  имат възможност да ползват допълнителни и преференциални условия и  услуги съобразени с вашите нужди.
НУЖДАЕТЕ ЛИ СЕ ОТ СЧЕТОВОДЕН АСИСТЕНТ?
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието