Към съдържанието
Годишна данъчна декларация
Ползване на данъчни облекчения
Данъчни облекчения се ползват от физически лица, при условие че лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително и при откриване на грешка в декларация и  повторното и деклариране  (както и по реда на чл. 103 и 104 от ДОПК.)      Приложeнието се попълва от лица, които ползват предвидените в закона данъчни  облекчения за доходи, подлежащи на облагане по ЗДДФЛ, както и данъчно облекчение при прилагане на метод за избягване на двойното данъчно облагане „Освобождаване с прогресия“.
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието