Към съдържанието
Годишна данъчна декларация
Описание
В приложение № 6 се декларират доходи от лихви (съдържащи се във вноските по договор за лизинг); производствени дивиденти от  кооперации; упражняване на права на интелектуална собственост по наследство и всички други източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени по реда на този закон или по реда на  Закона за корпоративното подоходно облагане.
Необходими документи
Информация
Системата на НАП дава възможност при наличие на ПИК или КЕП(електронен подпис) да провери регистрираните/подадени за вас данни.
След регистрация в системата може да прикачите копия на договори и други документи с цел правилното изчисляване на дохода
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието