Към съдържанието
Правна информация

 
 
Всяко лице, използващо уебсайта на „Оn Line Help for you“ (България), се съгласява със следното:
 
Авторско право
 
Тази интернет страница (сайт) е собственост на „Онлайн Хелп Фор Ю“ EООД.
 
Неговите дизайн, структура и цялото му съдържание са предмет на авторското право с всички запазени права и законни последици и принадлежат на „Онлайн Хелп Фор Ю“ EООД.
 
Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП.
 
Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате по електронен или друг начин, да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на „Онлайн Хелп Фор Ю“ EООД.
 
„Онлайн Хелп Фор Ю“ EООД поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски.
 
„Онлайн Хелп Фор Ю“ EООД  не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа ви или използването на този сайт.
 
„Онлайн Хелп Фор Ю“ EООД  има правото да прави всякакви промени в публикуваната информация на своя сайт, включваща, но не ограничаваща се до данни, условия, описания на услуги и примери без предварително уведомление.
 
Вие, като потребител на сайта, сами сте отговорни за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.
 
 
Връзки с други сайтове
 
З и М Консулт България ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота, точност и актуалност), към които настоящият има хипервръзки.
 
 
Уведомление за поверителност
 
Този сайт използва технология за електронно проследяване за събиране на данни от посетителите му с цел маркетинг и за подобряване на съдържанието на сайта. Събраните данни могат да се използват за създаване на анонимни потребителски профили. Бисквитките, представляващи малки текстови файлове, съхранявани в локалния кеш на браузъра, могат да бъдат използвани за тези цели. Бисквитките позволяват да се идентифицира браузъра на посетителя. Данните, събрани от системата за електронно проследяване, няма да бъдат използвани за идентифициране на личността на посетителя на сайта и няма да бъдат комбинирани с други лични данни, отнасящи се до потребителя или ползвателя на псевдонима, освен ако това не е предварително договорено с въпросния потребител. Потребителите могат по всяко време да прекратят бъдещото събиране и съхраняване на техните данни.
 
Ако имате въпроси, свързани с интернет сайта на Оn Line Help for you моля, свържете се с нас на info@onlinehelp4you.com
Online Help For You
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието