Към съдържанието
Годишна данъчна декларация
Описание
Доходи от продажба и замяна на движимо и недвижимо имущество,включително ограничени вещни правa върху това имущество
Приложение №5 се попълва за придобити през годината доходи от прехвърляне на права, движимо и недвижимо имущество; доходи от продажба и/или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и  доходи от търговия с чуждестранна валута и крипто валути. Местните физически лица декларират придобити доходи както от източници в страната, така и от чужбина.
Необходими документи
Информация
След регистрация в системата може да прикачите копия на договори и други документи с цел правилното изчисляване на дохода
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието