Към съдържанието
Годишна данъчна декларация
Описание
Доходи от наем на движимо и недвижимо имущество, включително и договори на лизинг, франчайз, факторинг и др.  
 
Това приложение се попълва от физически лица, които през година са придобили доходи от наем или от друго възмездно ползване на права или имущество, доходи от възнаграждения по договор за лизинг,  доходи по договор за франчайз и факторинг и други. Местните физически лица декларират придобити доходи както от източници в страната, така и от чужбина .
Необходими документи
Информация
При доходи извън страна се попълва и Приложение № 9 от Годишната данъчна декларация за избягване на двойното данъчно облагане
След регистрация в системата може да прикачите копия на договори и други документи с цел правилното изчисляване на дохода.
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието