Към съдържанието
Годишна данъчна декларация
Описание
Доходи от друга стопанска дейност
 
Тук попадат дейности на земеделски производители; занаятчийска дейност; свободна професии, възнаграждения по извънтрудови правоотношения авторски и лицензионни възнаграждения; възнаграждения изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители, други.
Необходими документи
Информация
Документ удостоверяващ получените доходи от друга стопанска дейност може се извади от системата на НАП при наличие на ПИК или КЕП(електронен подпис ) и/или се издава
документ от платеца на дохода „Служебна бележка за доходи от други източници по чл. 45 ал. 7 от ЗДФФЛ“.  
 
След регистрация в системата може да прикачите копия на договори и други документи с цел правилното изчисляване на дохода
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието