Към съдържанието
Годишна данъчна декларация
Описание
Доходи от друга стопанска дейност за лица регистрирани като земеделски стопани
 
В тази графа попадат и доходи на физически лица, които осъществят търговска дейност, но не са регистрирани като еднолични търговци.
(Пример – продажби от физически лица през куриери чрез наложен платеж). Съществото е да се отбележи изискването лицата да са самоосигуряващи се .
Лица извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а, попълват това приложение като заедно с годишната данъчна декларация представят и годишен отчет за дейността. Тази декларация се подава само по електронен път.
Необходими документи
Информация
Системата на НАП дава възможност при наличие на ПИК или КЕП(електронен подпис )да провери регистрираните/подадени за вас данни.  
След регистрация в системата може да прикачите копия на договори и други документи с цел правилното изчисляване на дохода
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието