Към съдържанието
Годишна данъчна декларация
Годишната данъчна декларация задължително се подава  от местни и чуждестранни физически лица, които са придобили доходи  през 2020 г.
Срока за подаването  на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ е 05.05.2021.
Кой подава декларация за доходите?
Всяко местно физическо лице, което през предходната година е:
  • получило доходи от стопанска дейност( вкл. като едноличен търговец); наем, прехвърляне на права или имущество; обезщетения; лихви ( по чл.35 ЗДДФЛ)
  • иска да ползва данъчни облекчения;
  • лице, което е плащало патентен данък;
  • лице, което има необлагаеми доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи, от името на регистриран превозвач.
  • е дало или получило заем/и от други граждани или дружества  
  • притежава акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;
  • е придобило доходи от източник в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък.
  • чуждестранно физическо лице, което през предходната година е получило доходи, подлежащи на облагане с данък в България
Моля изберете категория за попълване

Всяка една категория е част от приложение на годишната данъчна декларация.       
Вие може да избирате различни категории приложения в зависимост от вида доходи, които ще декларирате.
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието