Към съдържанието
Годишна данъчна декларация
Описание
Деклариране на предоставени и получени заеми
Приложението има информативен характер,  попълва само от местни физически лица, които са задължени да декларират предоставените и/или получените парични заеми.  Декларират се непогасената част от предоставени/получени парични заеми през календарната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв. Подлежат на деклариране и непогасените към края на година  заеми  от предоставени през текущата  и предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът им общо надхвърля 40 000 лв. Не се описват получените кредити, предоставени от кредитни институции
 
Необходими документи
Информация
След регистрация в системата може да прикачите копия на договори и други документи с цел правилното изчисляване на дохода
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието