Към съдържанието
Декларация за придобиване превозни средства
Декларация за придобиване превозни средства

Декларацията се подава при придобиване на лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона , при придобиване по наследство, както и когато собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната. Декларация се подава и при настъпване на обстоятелства за освобождаване от данък.
Декларацията се подава от собствениците на лек или товарен автомобил. Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици, като се вписват данните за другите съсобственици.
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието