Към съдържанието
Декларации за Самоосигуряващи се лица
Декларация образец 6 „Данни за дължимите осигурителни вноски“


Тази декларация може да се подава от самоосигуряващите се лица един път годишно
до 30 април на календарна година, следваща годината за която се отнасят вноските;
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието