Към съдържанието
Декларация за облагане с данък върху недвижимите имоти
Данъчна декларация за облагане с данък за облагане с данък върху недвижимите имоти се подава към  съответната Общината, по местонахождение на имота. Тя се подава при :
 
·         придобиване на новопостроен недвижим имот, включително по наследство;
 
·         предоставяне на право на управление върху държавен/общински имот;
 
·         придобиване на новопостроен или придобит по друг начин недвижим имот от предприятие или учредяване на вещно право на ползване върху недвижим имот на предприятие;
 
·         учредяване право на концесия върху недвижим имот;
 
·         преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка;
 
·         подаване на коригираща декларация за деклариран имот.
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието