Към съдържанието
Годишна данъчна декларация
Описание
Деклариране на данни и обстоятелства на чуждестранни физически лица
С окончателен данък се облагат доходи от източник в България за  начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица. Примерени доходи са: обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер; стипендии за обучение в страната и чужбина; лихви, в т.ч. съдържащи се във вноските по лизинг; доходи от наем или от друго възмездно ползване на движимо или недвижимо имущество, вноски по договор за лизинг и други; възнаграждения по договори за управление и контрол; aвторски и лицензионни възнаграждения и  други .
 
Необходими документи
Информация
След регистрация в системата може да прикачите копия на договори и други документи с цел правилното изчисляване на дохода
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието