Към съдържанието
Декларация за дължими данъци от наеми или друга стопанска дейност
Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ , се подава от физически лица, придобили доходи: наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; друга стопанска дейност (напр. извън трудови правоотношения; упражняване на свободна професия и др; Доходи от местни и чуждестранни  физически лица . Лицето  само трябва да определи и внесе дължимия данък за тези доходи.
 
 
Декларацията се подава в срок до края на месеца, следващ тримесечието на получаване на дохода, като за четвърто тримесечие не се внася авансово данък и съответно декларация не се подава.
 
Декларацията се подава когато:
 
·        физическото лице е придобило доходи: наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; друга стопанска дейност (напр. извън трудови правоотношения; упражняване на свободна професия и др; доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък;
 
·        физическото лице дължи данък за придобитите доходи и то само трябва да определи и внесе дължимия данък за тези доходи.
 
·        както и окончателен данък по глава шеста от ЗДДФЛ за доходи на местни и чуждестранни физически лица.
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието