Към съдържанието
Годишна данъчна декларация
Описание
Доходи от трудови правоотношения
 
Това са доходи от трудови правоотношения с работници и служители по Кодекса на труда; наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага в България, както и  наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната; правоотношения по договори за управление и контрол; доходи от правоотношения със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата
Необходими документи
Информация
Тази информация може се извади от системата на НАП при наличие на ПИК или КЕП(електронен подпис ) и/или
работодателя издава „Служебна  бележка  за изплатен доход и удържан данък по чл. 45 ал. 1 от ЗДФФЛ“.  
Същата информация се предоставя при доходи от трудови правоотношения извън страната.
След регистрация в системата може да прикачите копия на договори и други документи с цел правилното изчисляване на дохода
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието