Към съдържанието
Годишна данъчна декларация
Описание
Декларация за избягна на двойно данъчно облагане на  доходите  
Приложение № 9 се попълва от местни физически лица за реализирани доходи от  източник в чужда държава, когато:
·         няма подписана спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и се ползва данъчен кредит на основание чл. 76 от ЗДДФЛ;
·         или спогодбата е в сила и се прилага в зависимост от възприетия метод за избягване на двойното данъчно облагане.
Приложение се попълва за прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани от трудови правоотношения; доходи от стопанска дейност като едноличен търговец; други доходи от стопанска дейност; доходи от наеми от движимо и недвижимо имущество, включително договори за лизинг, франчайз, факторинг; доходи от продажба и замяна на движимо и недвижимо имущество, включително ограничени вещни правa върху това имущество; други доходи .
Необходими документи
Информация
След регистрация в системата може да прикачите копия на договори и други документи с цел правилното изчисляване на дохода
© Copyright 2021 Created by NetPhoto
Назад към съдържанието